فهرست افرادمهدی اسماعیل زاده
موسس و مدیرعامل مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تخقیقات علمی ایران
Esmaeilzadehsrpub.org

آقای دکتر Ismail Bin Musirin
Professor of Power System at the Faculty of Electrical Engineering
Universiti Teknologi MARA, Malaysia
sjissrpub.org

آقای دکتر Ismaeil Rizman
Senior Lecturer,Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
آقای دکتر عباس عاقل
مدرس دانشگاه
گروه مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، ایران
Abbas.aghel60gmail.com

خانم دکتر Roznim binti Mohamad Rasli
عضو هیئت علمی دانشگاه
Universiti Sains Islam Malaysia
آقای دکتر Mohammed Saad Talib
lecturer
University of Babylon, Iraq
آقای دکتر Sitanath Biswas
عضو هیئت علمی
Gandhi Institute for Technology, India
خانم دکتر Manju Dhingra
(President Globally Multidisciplinary Research & Education Association (GMREA
India Principal SGH COE,Kurukshetra,India
خانم دکتر Lekshemi Gangadhar
Department of Nonotechnology
Nooral Islam Centre for Higher education, Kumaracoli, Kanyakumari, India
آقای دکتر Mohd Helmy Abd Wahab
lecturer and Head of Intelligent System Lab at the Department of Computer Engineering,
Faculty of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
آقای دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دانشیار گروه هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه یزد
mohammadiyazd.ac.ir
آقای دکتر سید محمد حسین آیت اللهی
دانشیار گروه هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه یزد
hayatollahiyazd.ac.ir
آقای پروفسور Praveen Agarwal
Head of the Department of Mathematics
Anand International College of Engineering, India
آقای دکتر علیرضا حسنی
عضو هیئت علمی
دانشگاه بجنورد، ایران
al_hasaniub.ac.ir
خانم دکتر سوسن خسرویار
عضو هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، ایران
آقای دکتر Jamshid Ali
Assistant Professor Faculty of Management Science, SZABIST Larkana Campus, Larkana Pakistan

آقای دکتر بهمن علیمرادی
فوق دکتری سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر سعید سرابیان
استادیار گرده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور مشهد ، ایران
آقای دکتر حسین جاوید
استادیار گروه بیوشیمی
دانشگاه وارستگان مشهد، ایران
آقای دکتر مجید عموزاد خلیلی
استادیار گروه مدیریت
دانشگاه پیام نور مازندران، ایران
خانم دکتر امینه شیبانی
گروه اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز،. ایران

خانم فریبا کاظم زاده
مدیر اجرایی مرکز نشر و تخقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Kazemzadehsrpub.org